Disclaimer

Het samenstellen van onze website gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Echter kan niet worden ingestaan voor de volledige juistheid of volledigheid van de informatie.
Bicycle-Kings is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Ondanks dat deze pagina met grote zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud hiervan.
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons altijd mailen of bellen.

Toepasselijkheid.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van bicyclekings.nl

Aanvaarding.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze disclaimer, zijn de voorwaarden van deze producten en diensten van toepassing.

Gebruik van de website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website van bicyclekings.nl worden ontleend. Hoewel bicyclekings.nl de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan bicyclekings.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de (aan)geboden informatie. Evenmin wordt gegarandeerd dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Informatie gebruiken.

bicyclekings.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bicyclekings.nl, behalve ten behoeve van eigen gebruik. Oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van bicyclekings.nl opleveren.

Wijzigingen.

bicyclekings.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment te wijzigen of te beëindigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2017 bicyclekings.nl.